Strona gwna > Aktualnoci > Sprawozdania proboszcza > SPRAWOZDANIE NA KONIEC ROKU KOCIELNEGO - 22.11.2009

NOWE INICJATYWY W YCIU DUSZPASTERSKIM PARAFII:

I. Te, ktre pojawiy si w kontekcie, w zwizku z ogoszonym przez Benedykta XVI Rokiem Kapaskim:

1) Na zakoczenie Mszy w. w czwartki odmawiana jest modlitwa Jana Pawa II o uwicenie kapanw, a podczas Mszy w. o g. 18,00 goszona jest okolicznociowa homilia o posudze kapaskiej i pyncych z niej askach dla Ludu Boego. Natomiast od pierwszej niedzieli adwentu i wanie na czas adwentu planowane jest w kady czwartek w godzinach od 8.00 do 15.00 modlitewne czuwanie przy wystawionym Najwitszym Sakramencie. Z inicjatywy parafian podczas tych czuwa przed Jezusem Eucharystycznym - Najwyszym Kapanem osoby ojcw pasjonistw - kapanw z naszej parafii bd otoczone szczegln modlitewn opiek wiernych.

2) Wzorem rnych sanktuariw w kad drug niedziel miesica na zakoczenie mszy w. z udziaem dzieci o godz. 11.30 udzielane jest specjalne bogosawiestwo dla dzieci i ich rodzicw oraz wszystkich chtnych wiernych. Inicjatywa ta spotkaa si z ciepym przyjciem przez parafian i moliwe, e to okazjonalne bogosawiestwo w uroczystej oprawie pojawi si take na innych mszach witych.

II. Inne inicjatywy:

1) Kierujc si zapotrzebowaniem wiernych, w roku 2010 proponujemy Msze w. zbiorowe: w drugie rody miesica o g. 18,00 w intencjach polecanych Bogu przez wstawiennictwo M. B. Bolesnej ? Patronki naszej parafii oraz w drug niedziel kadego miesica o g. 10,00 w intencji Jubilatw i Maestw, ktrzy w danym miesicu obchodz swoje urodziny i rocznice sakr. maestwa. Ta druga inicjatywa ma na celu zachci wiksz ilo osb, nie tylko np. ?srebrnych? czy ?zotych? jubilatw, aby dzikowa Bogu we wsplnocie parafialnej za otrzymywane aski, dajc jednoczenie wiadectwo swojej ywej wiary. eby unikn obaw wiernych o kwestie finansowe zwizane z ofiar na Msz w., proponujemy form Mszy w. zbiorowej za dobrowoln ofiar.

Z kolei poprzez msze wite w drugie rody miesica oraz odczytywanie w kad rod spisanych na kartkach intencji do MB Bolesnej pragniemy Patronce naszej parafii powierza sprawy i osoby bliskie naszym sercom.

2) Majc na wzgldzie proby naszych parafian, aby nie czy intencji za zmarych i za yjcych, przy zamawianiu intencji na rok 2010 prosimy o podawanie telefonu kontaktowego do osoby zamawiajcej intencje i wstpne zdeklarowanie: czy Msza w. ma by odprawiona za yjcych, czy za zmarych?

3) Powrcilimy w naszej parafii do tradycji peregrynowania wrd mieszkacw poszczeglnych blokw raca papieskiego wraz z obrazem Matki Boej Czstochowskiej. Dzikujemy mieszkacom tych blokw, ktrzy przyjli ju obraz i raniec oraz zoyli ofiar na potrzeby Kocioa. Zachcamy pozostaych do tej formy wyraenia swego przywizania do Matki Boej.

4) Jako parafia objlimy opiek dzieci z ubogich rodzin. Dziki ofiarnoci Darczycw moemy sponsorowa obiady okoo ?.. dzieciom. redni miesiczny koszt obiadw dla jednego ucznia wynosi 70 z i na kwot t mona si skada w kilka osb. Serdecznie zapraszamy do tej formy naszej solidarnoci z potrzebujcymi.

5) Nawizalimy wspprac z Bractwem w. Stanisawa, ktre wcza si i uwietnia nasze parafialne obchody uroczystoci religijno - patriotycznych.

NOWE INICJATYWY W FUNKCJONOWANIU I URZDZENIU KOCIOA:

1) Przy naszej parafii rozpocza dziaalno Rada Parafialna, ktra ma za zadanie wspiera ks. Proboszcza w sprawach administracyjno-gospodarczych oraz zwizanych z duszpasterstwem. W pracach Rady Parafialnej bior udzia osoby, ktre zechciay swoim dowiadczeniem i umiejtnociami gbiej wczy si w duchowe i organizacyjne ycie parafii. Informacje o pracy Rady i moliwoci kontaktu z ni zostan podane w najbliszym czasie.

2) Najwiksz inwestycj ostatnich miesicy by remont schodw gwnych, ktre ze wzgldu na bardzo zy stan techniczny oraz zagraajcy bezpieczestwu i niezgodny z przepisami podjazd wymagay pilnej modernizacji. Firma kamieniarska przeoya i zafugowaa cz z dotychczasowego granitu oraz dokupia now parti materiau i uoya go. Usunito stare i niefunkcjonalne metalowe kratki przy wejciu i zastpiono je specjalnie zmatowionym, tzw. pomieniowanym granitem. Zostay rwnie wykonane podstopnie u podna wiey, aby wstpnie zabezpieczy j na okres zimowy przed wilgoci oraz podstopnie przed frontem Kocioa.

Nastpnie w miejsce dotychczasowych porczy zainstalowano dwie balustrady obustronne wykonane ze stali kwasoodpornej, aby byy bardziej funkcjonalne dla ludzi i lepiej suyy przez wiele lat.

Kierujc si najnowszymi przepisami prawa budowlanego oraz kwesti bezpieczestwa wiernych, zmuszeni bylimy usun stary podjazd dla niepenosprawnych zlokalizowany na gwnych schodach. Trwaj obecnie prace projektowe nad koncepcj nowego, praktycznego i wygodnego podjazdu lub dwigu windowego, ktre uatwi komunikacj osobom niepenosprawnym oraz rodzicom z dziemi w wzkach.

3) Rozumiejc wag innego problemu, tzn. dokuczliwego dla wiernych odczucia zimna w wityni, podjlimy intensywne wysiki, aby zwikszy temperatur w Kociele z moliwym jak najmniejszym nakadem finansowym. Ze wzgldu na przestarzay i mao efektywny system grzewczy staramy si zadba o komfort przebywania w wityni na rne sposoby. I tak: by zimne powietrze nie przedostawao si do Kocioa, zabezpieczono wszystkie otwory na strychu, a strop kaplicy M. B. Bolesnej zosta przykryty grub warstw weny mineralnej. Ponadto przy drzwiach wejciowych do Kocioa zostay zamontowane siowniki, ktre domykaj drzwi. W cigu tygodnia udostpnione jest wiernym boczne wejcie do Kocioa. Dziki temu w Kociele jest wysza temperatura i ogrzewanie wityni przynosi odczuwalne skutki. Udaoby si nam zachowa wysz temperatur w wityni, gdybymy pamitali take o zamykaniu drzwi przeszklonych w kruchcie Kocioa.

W nawizaniu do wyej wspomnianych stara oraz kierujc si probami wiernych, zakupilimy do naszego Kocioa wykadzin dywanow na siedziska awek, ktra poprawi komfort przebywania w wityni i odczucie wikszego ciepa. Te wszystkie inwestycje nie byyby moliwe bez wielkiej ofiarnoci parafian, ktrzy poprzez swoje datki i powicony czas su naszej wsplnocie.

Niestety, wyranie odczuwalne zmiany w kierunku wyszej temperatury wewntrz kocioa bd moliwe dopiero w kolejnych sezonach zimowych, gdy pierwszym krokiem, jaki musimy podj w styczniu ? lutym przyszego roku bdzie sporzdzenie bilansu energetycznego budynku, ktry pozwoli wskaza i zdiagnozowa sabe punkty budowli. Dopiero kolejnym etapem moe by usunicie tych wad i decyzja co do naprawy lub wymiany systemu grzewczego. Wszystkie te dziaania wymagaj sporej iloci czasu oraz funduszy. Prosimy wiernych o cierpliwo w tym wzgldzie.

4) Dziki ofiarnoci naszych parafian moglimy w wikszoci pokry koszty jesiennych inwestycji: przycicia i wywiezienia przez specjalistyczn firm 32 drzew lipowych oraz materiaw do malowania ogrodzenia kocielnego od al. Pasjonistw. Praca spoeczna wiernych nie ograniczya si tylko do wspomnianych prac malarskich, ale wizaa si take z wyregulowaniem drewnianych drzwi wejciowych, zainstalowaniem nowego owietlenia w kruchcie oraz z wielkimi porzdkami w wiey kocielnej, skd usunito olbrzymie iloci ptasich odchodw i zabezpieczono otwory wiey przed ptakami.

5) Z sugestii parafian i Rady Parafialnej pojawiaj si take liczne inicjatywy, majce zintegrowa i zaktywizowa wiernych, takie jak: utworzenie strony internetowej parafii, zaoenie parafialnej gazetki czy powrcenie do korzystania z rzutnika i ekranu w celu pikniejszego wychwalania Boga poprzez nasz piew liturgiczny.

Wszystkie te przedsiwzicia duszpasterskie i inwestycyjne nie byyby moliwe bez wsparcia materialnego i modlitewnego wielu parafian, za co skadam serdeczne ?Bg zapa? i zapewniam o modlitwie za naszych dobroczycw. Prosz rwnie o wyrozumiao dla pewnych niedogodnoci zwizanych z przeprowadzanymi pracami oraz o dalsze wsparcie modlitw, prac i ofiarami planowanych inwestycji, ktre bd suy dobru naszej wsplnoty parafialnej.

d, dn. 22.11.2009 r.

o. Artur Kiliszek C.P.
Proboszcz par. M. B. Bolesnej

Poprawiony (poniedziałek, 22 lutego 2010 10:44)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa