9 IX - MSZA INAUGURUJCA ROK SZKOLNY
VIII TYDZIE WYCHOWANIA
79. ROCZNICA II WOJNY W.
WRZESIE - MIESICEM MIOSIERDZIAwitajszkolo

W naszej wityni w niedziel 9 wrzenia o g. 11,30 zostanie odprawiona Msza w. inaugurujca nowy rok szkolny i katechetyczny2018/2019, podczas ktrej w sposb szczeglny bdziemy poleca Bogu uczniw oraz nauczycieli, wychowawcw i wszystkich pracownikw owiaty. Zapraszamy na t Eucharysti zwaszcza dzieci klas 1 ze swoimi tornistrami, poniewa odbdzie si wtedy powicenie tornistrw i bogosawiestwo na pocztek szkolnej edukacji. Przypominamy, e przez cay rok szkolny niedzielna Msza w. o g. 11,30 jest szczeglnie dedykowana dzieciom i caym rodzinom.

wrzesien1939

Za to w sobot 1 wrzenia, pamitajc o innym wanym wydarzeniu z dziejw Polski i wiata, zapraszamy o g. 18,00 do dzkiej Archikatedry na Msz w. w intencji polegych onierzy i ludnoci cywilnej z racji 79. rocznicy wybuchu II wojny wiatowej. Ta straszliwa wojna - rozpoczta 1.09.1939 napaci od Zachodu hitlerowskich Niemiec na nasz kraj - spowodowaa, e przez prawie sze lat znalelimy si pod okrutn okupacj dwch agresorw - dwch, bo 17.09.1939 ze Wschodu zaatakowaa Polsk sowiecka Rosja, porozumiawszy si wczeniej w tej sprawie z Niemcami.

Wywiemy w tych dniach narodowe flagi i polecajmy w swoich modlitwach wszystkich polegych i nasz Ojczyzn!

koronka 1

Warto przy tej okazji pamita, e wrzesie to miesic szczeglnie powicony Boemu Miosierdziu - z racji ww. bolesnych dowiadcze i ze wzgldu na to, e jest to miesic objawienia przez Pana Jezusa Koronki do Miosierdzia Boego w. Faustynie. Co ciekawe, Koronka to druga modlitwa (po "Ojcze nasz", znanej z kart Ewangelii), ktrej tre podyktowa ludziom sam Jezus! Od 1993 roku (po beatyfikacji Siostry Faustyny) w tym miesicu na wzr naboestw majowych, czerwcowych czy padziernikowych propagowane s tzw. "naboestwa wrzeniowe" ku czci Miosierdzia Boego, podczas ktrych odmawiana jest Koronka do Miosierdzia Boego w intencji: o miosierdzie dla naszej Ojczyzny i caego wiata. Zapraszamy rwnie do praktykowania i propagowania tych form pobonoci (zwaszcza, e relikwie w. Faustyny na stae goszcz w naszej wityni - w Kaplicy Patronki Parafii) oraz do wczenia si 28 IX w akcj "Iskra Miosierdzia", o ktrej bdziemy jeszcze szczegowo informowa.

8tydzienwychowania

Z kolei w dn. 9-15 wrzenia br. przeywa bdziemy w polskim Kociele VIII Tydzie Wychowania pod hasem "W poszukiwaniu drogi". Kolejny Tydzie Wychowania tym razem wpisuje si w tegoroczneZgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupw pt. "Modzie, wiara i rozeznanie powoania", majcego si odby w Rzymie w padzierniku. Dlatego materiay, ktre w tym roku s proponowane duszpasterzom, katechetom, wychowawcom i rodzicom w ramach Tygodnia Wychowania zwizane s z problematyk rozeznawania powoania oraz towarzyszenia dzieciom i modziey w rozpoznawaniu drogi ycia.

Pomc nam w tym mogciekawe materiayprzygotowane, by dobrze i owocnie przey VIII Tydzie Wychowania - "kliknij" TUTAJ, by je pobra.

Z okazji VIII Tygodnia Wychowania Episkopat Polski wystosowa do wiernych list pasterski pt. "Wychowawca chrzecijaski w procesie rozeznawania powoania", ktry bdzie odczytywany w kocioach w niedziel 2 IX - jego tekst przytaczamy poniej.

episkopatlogo2

"WYCHOWAWCA CHRZECIJASKI
W PROCESIE ROZEZNAWANIA POWOANIA"

List Pasterski z okazji VIII Tygodnia Wychowania
9 - 15 wrzenia 2018 roku

W przysz niedziel rozpocznie si w naszej Ojczynie VIII Tydzie Wychowania. Jego tematyka bdzie nawizywa do hasa, majcego si rozpocz ju za miesic w Rzymie, 15. Zgromadzenia Oglnego Synodu Biskupw: Modzie, wiara i rozeznanie powoania.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus kieruje nasz uwag ku ludzkiemu wntrzu. Przytacza skarg Boga zawart w Ksidze Proroka Izajasza: "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie" (Mk 7, 6). Przypomina te, e dla naszego zbawienia decydujce s nie zewntrzne okolicznoci, ale to, co pochodzi z ludzkiego wntrza.

1. yciowe decyzje

W dokumencie przygotowawczym najbliszego Synodu Biskupw zwraca si uwag na trzy przekonania dotyczce rozeznania duchowego. "Pierwszym jest to, e Duch Boy dziaa w sercu kadego mczyzny i kadej kobiety poprzez uczucia i pragnienia, ktre wi si z ideami, obrazami i planami. (...) Drugim przekonaniem jest, e ludzkie serce, z powodu swej saboci i grzechu, jest zazwyczaj rozdarte, poniewa pocigaj je bodce rne, a nawet sobie przeciwstawne. Trzecie przekonanie, to fakt, e ycie narzuca konieczno podjcia decyzji, bo nie mona si waha w nieskoczono".

Czsto w naszym yciu stajemy na rozstaju drg. Jest jasne, e nie da si i kilkoma naraz, dlatego trzeba podj decyzj, ktr z nich wybra. Takim punktem, z ktrego wychodzi kilka moliwych cieek, jest decyzja dotyczca wyboru ycia maeskiego, kapaskiego, konsekrowanego czy ycia w stanie wolnym. Kolejne skrzyowania drg yciowych mog by zwizane z wyborem pracy, decyzj dotyczc dalszego ksztacenia miejsca zamieszkania. Rozeznawanie powoania bywa kojarzone z modoci, jednak umiejtno ta potrzebna jest przez cae ycie.

Mottem tegorocznego Tygodnia Wychowania jest haso: Wybr drogi. Zapraszamy Rodzicw, Nauczycieli i wszystkich Wychowawcw do zastanowienia si, jak pomc dzieciom i wychowankom w procesie rozeznawania ich yciowych decyzji. Refleksja ta moe by pomocna take w naszej osobistej formacji.

2. Wewntrzny kompas

Rozeznawanie powoania nie opiera si na prostych podpowiedziach przychodzcych z zewntrz. Chodzi w nim raczej o ustawienie wewntrznej busoli, ktra umoliwi w kadej yciowej sytuacji odkrycie najlepszej z drg.

W najnowszej adhortacji o powoaniu do witoci papie Franciszek pyta: "Jak rozpozna, czy co pochodzi od Ducha witego, czy pochodzi z ducha tego wiata lub z ducha diaba?". Ojciec wity udziela nastpujcej odpowiedzi: "Jedynym sposobem jest rozeznanie, ktre wymaga nie tylko dobrej zdolnoci rozumowania lub zdrowego rozsdku, ale jest take darem, o ktry naley prosi" (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 166).

Tym, kto ma plan na nasze ycie i wie, czego naprawd potrzebujemy, jest Bg. Ten, ktry nas stworzy i zna nas lepiej ni my sami siebie, jest wic najwaciwszym Adresatem pytania o to, jak drog wybra w konkretnej sytuacji. Bg jest obecny w swoim Sowie, dlatego w rozeznawaniu powoania konieczne jest spotkanie z Bibli. Papie Benedykt XVI napisa: "W modoci pojawiaj si nieodparte i szczere pytania na temat sensu wasnego ycia i tego, jaki kierunek nada swojej egzystencji. Na te pytania tylko Bg potrafi da prawdziw odpowied. (...) Powinnimy pomc modym ludziom w poznawaniu Pisma witego i bliskim obcowaniu z nim, aby byo niczym kompas wskazujcy drog, ktr naley i" (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini 104).

Posiadanie wewntrznego "kompasu", umoliwiajcego spokojne rozeznawanie i dojrzae podejmowanie decyzji, konieczne jest szczeglnie dzi, gdy czowiek jest naraony na oddziaywanie tak wielu zewntrznych czynnikw, zwizanych chociaby z mediami elektronicznymi. "Wszyscy, ale szczeglnie modzi ludzie - pisze papie Franciszek - s naraeni na nieustanny zapping [skakanie po kanaach telewizyjnych]. Mona porusza si w dwch lub trzech przestrzeniach jednoczenie i uczestniczy w tym samym czasie w rnych wirtualnych wydarzeniach. Bez mdroci rozeznania atwo moemy sta si marionetkami, bdcymi zakadnikami chwilowych tendencji" (Franciszek, Adhortacja apostolska Gaudete et exsultate 167). Kto z czytajcych te sowa przyzna: "rzeczywicie, ostatnio przyapaem si na tym, e ogldam mecz w telewizji, na laptopie mam wczony kolejny odcinek serialu i jednoczenie 'esemesuj' z kim na komrce".

3. Czynniki, ktre warto uwzgldni w procesie rozeznawania

Powoanie jest zawsze zwizane z jak misj, ktra spenia si w mioci. Takie wartoci, jak odniesienie sukcesu i zapewnienie utrzymania sobie i rodzinie - cho same w sobie bardzo wane - nie powinny stanowi jedynego i gwnego kryterium w podejmowaniu decyzji dotyczcych przyszoci. Viktor Frankl, austriacki psycholog i psychiatra, wizie obozw koncentracyjnych II wojny wiatowej przestrzega swych studentw: "Nie gocie za sukcesem - im bardziej ku niemu dycie, czynic z niego swj jedyny cel, tym czciej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczcia, nie mona dy; musi on z czego wynika i wystpuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangaowania w dzieo wiksze i waniejsze od nas samych..." (Viktor Frankl, Czowiek w poszukiwaniu sensu).

wity Pawe poucza, e "Bg jest w nas sprawc i chcenia, i dziaania zgodnie z Jego wol" (Flp 2, 13). W procesie rozeznawania powoania warto wic postawi nastpujce pytania: Jakie s moje najgbsze pragnienia? Jakie mam zdolnoci i gdzie je najlepiej wykorzystam? W jaki sposb najpeniej bd suy Bogu i drugiemu czowiekowi?

Rodzice, ksia, katecheci, nauczyciele i wychowawcy - to osoby towarzyszce modym w procesie rozeznawania ich powoania. Mog to czyni przez rozmow, dobre rady, dzielenie si dowiadczeniem, stawianie pyta, a przede wszystkim przez sam obecno. Ilu modych ludzi zafascynowao si yciem maonkw, ktrzy zaoyli pikn kochajc si rodzin? Podobnie wikszo ksiy spotkaa w modoci kapana, ktry zachwyci ich przeywaniem swego powoania. Pewnie wielu suchajcych teraz tych sw ma przed oczyma tak osob, ktra wpyna na ich ycie. Warto za ni podzikowa Bogu.

Rozeznawaniu powoania suy szczery i peen ufnoci dialog czowieka z Bogiem, a zwaszcza proba o wiato Ducha witego. Przedmiotem rozmowy modego czowieka z Bogiem powinna by te proba o dar mstwa. Mona przecie dobrze rozpozna powoanie, ale nie mie odwagi, by je podj. Taka sytuacja zdarza si dzi do czsto, chociaby w przypadku mczyzn i kobiet przekonanych wewntrznie, e pragn podj wsplne ycie, a ktrym brakuje jednak odwagi, by wyzna sobie mio w sakramencie maestwa. Moe si te zdarzy, e kto usyszy gos powoania do kapastwa czy ycia konsekrowanego, a braknie mu odwagi, by wielkodusznie na nie odpowiedzie i wej na drog jego realizacji. Jake wane jest towarzyszenie modym w rozeznawaniu ich powoania poprzez nasz modlitw.

Zapraszamy wszystkich do wsplnego przeycia VIII Tygodnia Wychowania, poprzedzajcego w tym roku Synod Biskupw, ktry bdzie powicony modziey w kontekcie rozeznawania i podejmowania yciowych decyzji. Promy Chrystusa - najlepszego Wychowawc, by dobre wykorzystanie tego czasu stao si naszym przyczynkiem do owocnego przeycia synodu. Promy te o to, by modzi ludzie waciwie rozeznali swoj dalsz drog, zaufali Panu Bogu i owocnie zrealizowali swoje yciowe powoanie.

Na rozpoczynajcy si rok szkolny i katechetyczny 2018/19 oraz zwizane z nim nowe zadania duszpasterskie udzielamy wszystkim pasterskiego bogosawiestwa.

Podpisali: Kardynaowie, Arcybiskupi i Biskupi
obecni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski,

Janw Podlaski-Siedlce, 7-9 czerwca 2018 r.

Poprawiony (piątek, 14 września 2018 05:22)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa