Strona gwna > O Parafii > Historia

Historia powstania Parafii

Rys historyczny kocioa i parafii

W 1956 r. bp Micha Klepacz pozwoli Zgromadzeniu Ojcw Pasjonistw osiedli si w odzi, wybudowa klasztor i w przyszoci zorganizowa parafi. Wybr pad na teren obecnego osiedla Teofilw. Pod koniec lat 50-tych byy tu pola uprawne, a wrd nich domki jednorodzinne i zabudowania gospodarstw wiejskich. Byo jednak wiadomo, e wkrtce powstanie tu due osiedle. O ile wadze kocielne chtnie widziay nowe Zgromadzenie w miecie i mieszkacy przyjli zakonnikw z ogromn yczliwoci, o tyle w oczach wczesnych wadz miasta trudno byo choby o cie tolerancji.

Pierwsi pasjonici, o. Stanisaw Michalczyk i br. Jerzy Marchliski, mogli zamieszka w odzi dziki serdecznoci mieszkacw, ktrzy nie tylko ich przygarnli, ale pomogli w nabyciu nieruchomoci, na ktrej z czasem mia pojawi si klasztor i koci. Trzeba byo jednak pokona wiele trudnoci formalnych. W przezwycianiu tych problemw determinacj wyrnia si przybyy na pocztku lat 60-tych o. Jan Wszdyrwny CP, ktry nie tylko potrafi zdecydowanie negocjowa z urzdnikami, ale rwnie mocno zintegrowa wsplnot wierzcych. Udao mu si uzyska od wadz pastwowych w 1971 roku zgod na budow Kocioa. Byo to pierwsze pozwolenie na budow kocioa w odzi po II wojnie wiatowej. Rok 1972 przynis ostateczne decyzje w tej kwestii, a bp Jzef Rozwadowski wraz z przeoonym generalnym Zgromadzenia Ojcw Pasjonistw, Teodorem Foleyem, dokonali powicenia wskazanego placu budowy.

W maju 1976 r. bp Jzef Rozwadowski odprawi pierwsz Msz w. w grnym kociele. Koci sta si matk kociow Teofilowa, gdy z terenu pierwotnej parafii Pasjonistw wydzielono i erygowano najpierw parafi Miosierdzia Boego, a kilka lat pniej parafi Niepokalanego Serca Maryi, prowadzon przez Misjonarzy Klaretynw.

 

 

Wezwanie parafii i Kocioa:

Matka Boska Bolesna

Data erygowania parafii

W 1969 r. bp Jzef Rozwadowski utworzy niezaleny wikariat z prawem penienia wszystkich funkcji parafii, a jej erygowanie nastpio 3 czerwca 1972 r.

Data konsekracji Kocioa

Powiecenia kocioa dokona bp Jzef Rozwadowski 28 maja 1976 roku, a konsekracji abp Wadysaw Ziek, Metropolita dzki, 17 kwietnia 2006 roku. Wspkonsekratorami wityni byli: Prowincja Ojcw Pasjonistw o. Andrzej Jakimiak CP oraz ks. dziekan Tadeusz Bednarek.

Odpust parafialny

Matki Boej Bolesnej obchodzony w niedziel poprzedzajc 15 wrzenia

w. Pawa do Krzya, odpust zakonny, obchodzony w dniu 19 padziernika

 

 

ODPUST KU CZCI M.B. BOLESNEJ

 

       "Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A Twoj dusz miecz przeniknie, aby na jaw wyszy zamysy serc wielu" (k 2, 34a. 35).

Tymi sowami prorok Symeon zapowiedzia Maryi cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Suebnica Paska, miaa szczeglny udzia w dziele zbawczym Chrystusa, wiodcym przez krzy. Tre dzisiejszego wita nawizuje do faktu duchowego wspcierpienia Maryi z Odkupicielem. Przeywanie tej tajemnicy towarzyszy chrzecijastwu od pocztku jego dziejw.

Oddawanie czci Matce Boej Bolesnej swoimi korzeniami tkwi w Ewangelii i pierwszych wiekach chrzecijastwa. Przez wiele stuleci Koci obchodzi dwa wita dla uczczenia cierpie Najwitszej Maryi Panny: w pitek przed Niedziel Palmow - Matki Boej Bolesnej (zniesione przy ostatniej zmianie kalendarza kocielnego) i 15 wrzenia - Siedmiu Boleci Maryi. To drugie wito czcio Bo Matk jako Bolesn i Krlow Mczennikw, przypominajc waniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpie, ktre ju od XIV w. ujmowano w motywie siedmiu boleci Maryi. S nimi: 1) Proroctwo Symeona. 2) Ucieczka do Egiptu. 3) Zgubienie Jezusa. 4) Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyowej. 5) Ukrzyowanie i mier Jezusa. 6) Zdjcie Jezusa z krzya. 7) Zoenie Jezusa do grobu.

Jest rzecz niezaprzeczaln, e Maryja wiele wycierpiaa jako Matka Zbawiciela. Nie bya tylko biernym wiadkiem cierpie Pana Jezusa, ale miaa w nich najpeniejszy udzia. Jest nie do pomylenia, aby matka nie doznawaa blu na widok syna. Prymas Tysiclecia mwi: "Nie mona zliczy, ile mieczw przeszyo serce Maryi. Bo cae Jej ycie byo jednym wielkim mieczem, jednym wielkim cierpieniem. Urodzi Syna po to aby umar, i to na krzyu." Maryja cierpiaa jak nikt na ziemi z ludzi. Zdawaa sobie bowiem spraw z tego, e Jej Syn, bdc przeznaczonym na Zbawienie rodzaju ludzkiego, musi wiele wycierpie.

W roku 1814 wito to papie Pius VII rozszerzy na cay Koci, a w. Pius X ustali je na 15 wrzenia, czc w ten sposb nierozerwalnie z poprzedzajc je uroczystoci Podwyszenia w. Krzya. W Polsce wito rycho si przyjo, a wtek wspcierpienia Maryi w dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie np. w znanym polskim naboestwie wielkopostnym - Gorzkich alw.

Wrd witych, ktrzy wyrniali si szczeglnym naboestwem do Matki Boej Bolesnej, naley wymieni w. Pawa od Krzya, zaoyciela pasjonistw i innego witego pasjonist - Franciszka Possentiego, ktry obra sobie imi zakonne: Gabriel od MB Bolesnej, a jest patronem klerykw i modziey zakonnej.

Ikonografia chrzecijaska zwyka przedstawia Matk Bo Bolesn w trojaki sposb: najdawniejsze wizerunki pokazuj Maryj pod krzyem Chrystusa, nieco pniejsze (od XIV w.) jako Pit, czyli Maryj z Jezusem zoonym po mierci na Jej kolanach. W tym czasie pojawiaj si obrazy i figury Maryi z mieczem, ktry przebija jej pier czy te serce. Potem pojawia si wicej mieczy - do siedmiu wcznie - ranicych matczyne serce Niepokalanej.

Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uwiadamiamy sobie cierpienia, jakie byy udziaem Matki Boej, ktra - jak nikt inny - bya zjednoczona z Chrystusem, rwnie w Jego mce, cierpieniu i mierci. Bo misterium odkupienia rozpoczo si w Maryi, ktra poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, przez osobiste przeycie zostaa wczona w Jego mk, krzy i zmartwychwstanie. Dlatego Maryj, Matk Bolesn moemy nazywa wspodkupicielk i nasz Matk, zgodnie z testamentem konajcego zbawiciela, ktry rzek do ucznia: "Oto matka twoja", a do Maryi: "Oto syn twj".

Maryja jest dla nas wzorem wiary w sytuacjach prby i cierpienia, wzorem nadziei, kiedy wszystko wydaje si by stracone. A nade wszystko jest wzorem mioci, ktra nie lka si cierpienia, osamotnienia, ofiary a po wspumieranie. Maryja bolejca pod krzyem swojego Syna a naszego Pana uczy nas wiernoci Bogu a do koca. Przez jej ordownictwo moemy take i my czc swe cierpienia z ofiar Jezusa na krzyu ofiarowa je jako wynagrodzenie Bogu za grzechy caego wiata i wyprasza Boe miosierdzie. 
        
 

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa