Komentarz Niedziela 27 maja

Niedziela Trjcy Przenajwitszej, 27.05.2018 r.

Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40

Mojesz przekazuje Izraelitom tre Prawa otrzymanego od Boga, wedug ktrego bd postpowa. Przypomina, jak wiele Pan uczyni dla umiowanego ludu od zarania jego dziejw, kiedy broni go przed nieprzyjacimi i prowadzi do ziemi obiecanej jego przodkom. Duchowi przywdcy Izraela wchodzili w osobist relacj z Bogiem. To im objawi swoje imi, im bogosawi i do nich przemawia.

Fragment pierwszej mowy Mojesza, jednej z czterech znajdujcych si w Ksidze, jest przypomnieniem niezwykej aski, jakiej dostpi nard izraelski. aden inny nie dozna takiej opieki Pana, ktry nie tylko ustanowi dla niego Prawo, ale rwnie wspiera i podtrzymywa swj lud w podaniu waciw drog. Nieustannie upomina i chroni przed ryzykiem synkretyzmu religijnego na terenach, ktre nard obj w posiadanie.

Poprzez nadanie Prawa Jahwe wykroczy daleko poza rytuay zwizane z kultem religijnym. Sta si Bogiem bliskim, wspczujcym, ale rwnie wymagajcym i karzcym. Przestrzeganie Boego kodeksu postpowania bdzie odtd gwarantowao Izraelitom szczcie i powodzenie we wszystkich pokoleniach.

Bg objawi si jako prawodawca, przewodnik i obroca. Jest Panem i Ojcem. Powodzenie i dobrobyt swego narodu uzalenia jednak od trwania w posuszestwie i wiernoci zawartemu przymierzu.

Jeden Bg, jedno wite miejsce kultu, jeden nard wybrany, otoczony opiek i mioci Stwrcy... Pan okaza niezwyk szczodro.

Psalm responsoryjny: Ps 33, 4-5.6.9.18-19.20.22

Psalm jest pochwa niezgbionej mioci i wszechmocy Boga widocznej w dziele stwrczym. Nawouje do oddawania czci Najwyszemu, ktry swoim sowem powoa do istnienia cay wiat. Autor wyraa wdziczno za Bo opiek i ma nadziej, e ona nigdy nie ustanie. Pokada wielkie zaufanie w Bogu. Nie zawiedzie si ten, kto oddaje Mu nalen cze i pozostaje Mu wierny.

"Suszn wic jest rzecz i wielk zasug pamita zawsze o tym, e od Boga mamy byt i nasze istnienie, e On nas stworzy z niczego i zachowuje nas, e wszystkie dobrodziejstwa swojej Mki i mierci nam przygotowa i w pogotowiu trzyma dla kadego z nas dzi yjcych, na dugo przedtem, nim nas stworzy" (w. Teresa od Jezusa, Ksiga ycia, 10, 5). Uwielbienie Pana Boga winno by elementem naszej codziennej modlitwy. Zastanwmy si, czy jest w niej obecne. Czy nasza modlitwa nie sprowadza si jedynie do formuowania i kierowania prb pod Jego adresem? Umiejmy wielbi Pana za wszystko, czym nas obdarza kadego dnia, za dar ycia i wiary, ale przede wszystkim za ask stworzenia nas na Boy obraz i podobiestwo.

Drugie czytanie: Rz 8, 14-17

Podstawowym przesaniem listu Apostoa Pawa do wsplnoty chrzecijan w Rzymie jest umocnienie w wierze. Zanim spotka si ze swoimi brami osobicie, wysya list, w ktrym wyjania rang i istot dziecictwa Boego i posiadania Ducha Boego w sercu. Przyjcie chrzecijastwa wie si nie tylko z wymiarem duchowym, ale rwnie cielesnym, przejawiajcym si w uczciwym i zgodnym z nauk Chrystusa postpowaniu. Wybranie Chrystusa na swojego Pana nakada na kadego chrzecijanina obowizek podania Jego ladem i dawania wiadectwa przynalenoci do Niego.

wity Pawe podkrela znaczenie wolnoci, ktr Jezus Chrystus przynis wszystkim ludziom, rozumianej jako uwolnienie od przywizania do grzechu. Chrzecijanin to nowy czowiek, ktry kieruje si w yciu mioci i trosk o zbawienie swoje i blinich. Powinien by przykadem, ktry innych przycignie do Chrystusa. Nie jest ju niewolnikiem Prawa i jego bezwzgldnego przestrzegania, lecz dzieckiem Boym. Jest predestynowany do zbawienia poprzez posiadanie Ducha witego w sercu. Od jego decyzji i yciowych wyborw zaley, jak wykorzysta swoj wolno i zrealizuje Boe powoanie.

Ewangelia: Mt 28, 16-20

Jestemy wiadkami niezwykego wydarzenia, jakim jest rozesanie uczniw, ktre przedstawia Koci Chrystusowy w jego zalku. Zmartwychwstay Chrystus objawia si uczniom, przekazuje im moc, daje wadz i upowanienie do dziaania w Jego imieniu.

Jedenastu Apostow rozpoczyna sw yciow misj. Umocnieni przez Chrystusa, napenieni Duchem witym, opuszczaj Jerozolim i wyruszaj na podbj ludzkich serc. Oni, a potem ich nastpcy, bd i przez stulecia, zmienia wiat, gosi nauk Mistrza, dawa nadziej oraz wzywa do zmiany i naprawy ycia. Zgodnie z poleceniem Pana bd udziela chrztu i przekazywa nauk, ktrej przestrzeganie bdzie warunkiem osignicia szczcia wiecznego w Niebie.

Dwa tysice lat pniej, bdc spadkobiercami tego niezwykego depozytu wiary, jestemy wzywani i przynaglani przez Ojca witego Franciszka do aktywnego kontynuowania dziea uczniw Jezusa Chrystusa.

Teresa Pieczyska

Poprawiony (sobota, 26 maja 2018 19:07)

 
Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa