Komentarz Niedziela 27 maja

Niedziela Trójcy Przenajświętszej, 27.05.2018 r.

Pierwsze czytanie: Pwt 4, 32-34. 39-40

Mojżesz przekazuje Izraelitom treść Prawa otrzymanego od Boga, według którego będą postępować. Przypomina, jak wiele Pan uczynił dla umiłowanego ludu od zarania jego dziejów, kiedy bronił go przed nieprzyjaciółmi i prowadził do ziemi obiecanej jego przodkom. Duchowi przywódcy Izraela wchodzili w osobistą relację z Bogiem. To im objawił swoje imię, im błogosławił i do nich przemawiał.

Fragment pierwszej mowy Mojżesza, jednej z czterech znajdujących się w Księdze, jest przypomnieniem niezwykłej łaski, jakiej dostąpił naród izraelski. Żaden inny nie doznał takiej opieki Pana, który nie tylko ustanowił dla niego Prawo, ale również wspierał i podtrzymywał swój lud w podążaniu właściwą drogą. Nieustannie upominał i chronił przed ryzykiem synkretyzmu religijnego na terenach, które naród objął w posiadanie.

Poprzez nadanie Prawa Jahwe wykroczył daleko poza rytuały związane z kultem religijnym. Stał się Bogiem bliskim, współczującym, ale również wymagającym i karzącym. Przestrzeganie Bożego kodeksu postępowania będzie odtąd gwarantowało Izraelitom szczęście i powodzenie we wszystkich pokoleniach.

Bóg objawił się jako prawodawca, przewodnik i obrońca. Jest Panem i Ojcem. Powodzenie i dobrobyt swego narodu uzależnia jednak od trwania w posłuszeństwie i wierności zawartemu przymierzu.

Jeden Bóg, jedno święte miejsce kultu, jeden naród wybrany, otoczony opieką i miłością Stwórcy... Pan okazał niezwykłą szczodrość.

Psalm responsoryjny: Ps 33, 4-5.6.9.18-19.20.22

Psalm jest pochwałą niezgłębionej miłości i wszechmocy Boga widocznej w dziele stwórczym. Nawołuje do oddawania czci Najwyższemu, który swoim słowem powołał do istnienia cały świat. Autor wyraża wdzięczność za Bożą opiekę i ma nadzieję, że ona nigdy nie ustanie. Pokłada wielkie zaufanie w Bogu. Nie zawiedzie się ten, kto oddaje Mu należną cześć i pozostaje Mu wierny.

"Słuszną więc jest rzeczą i wielką zasługą pamiętać zawsze o tym, że od Boga mamy byt i nasze istnienie, że On nas stworzył z niczego i zachowuje nas, że wszystkie dobrodziejstwa swojej Męki i śmierci nam przygotował i w pogotowiu trzymał dla każdego z nas dziś żyjących, na długo przedtem, nim nas stworzył" (Św. Teresa od Jezusa, Księga życia, 10, 5). Uwielbienie Pana Boga winno być elementem naszej codziennej modlitwy. Zastanówmy się, czy jest w niej obecne. Czy nasza modlitwa nie sprowadza się jedynie do formułowania i kierowania próśb pod Jego adresem? Umiejmy wielbić Pana za wszystko, czym nas obdarza każdego dnia, za dar życia i wiary, ale przede wszystkim za łaskę stworzenia nas na Boży obraz i podobieństwo.

Drugie czytanie: Rz 8, 14-17

Podstawowym przesłaniem listu Apostoła Pawła do wspólnoty chrześcijan w Rzymie jest umocnienie w wierze. Zanim spotka się ze swoimi braćmi osobiście, wysyła list, w którym wyjaśnia rangę i istotę dziecięctwa Bożego i posiadania Ducha Bożego w sercu. Przyjęcie chrześcijaństwa wiąże się nie tylko z wymiarem duchowym, ale również cielesnym, przejawiającym się w uczciwym i zgodnym z nauką Chrystusa postępowaniu. Wybranie Chrystusa na swojego Pana nakłada na każdego chrześcijanina obowiązek podążania Jego śladem i dawania świadectwa przynależności do Niego.

Święty Paweł podkreśla znaczenie wolności, którą Jezus Chrystus przyniósł wszystkim ludziom, rozumianej jako uwolnienie od przywiązania do grzechu. Chrześcijanin to nowy człowiek, który kieruje się w życiu miłością i troską o zbawienie swoje i bliźnich. Powinien być przykładem, który innych przyciągnie do Chrystusa. Nie jest już niewolnikiem Prawa i jego bezwzględnego przestrzegania, lecz dzieckiem Bożym. Jest predestynowany do zbawienia poprzez posiadanie Ducha Świętego w sercu. Od jego decyzji i życiowych wyborów zależy, jak wykorzysta swoją wolność i zrealizuje Boże powołanie.

Ewangelia: Mt 28, 16-20

Jesteśmy świadkami niezwykłego wydarzenia, jakim jest rozesłanie uczniów, które przedstawia Kościół Chrystusowy w jego zalążku. Zmartwychwstały Chrystus objawia się uczniom, przekazuje im moc, daje władzę i upoważnienie do działania w Jego imieniu.

Jedenastu Apostołów rozpoczyna swą życiową misję. Umocnieni przez Chrystusa, napełnieni Duchem Świętym, opuszczają Jerozolimę i wyruszają na podbój ludzkich serc. Oni, a potem ich następcy, będą iść przez stulecia, zmieniać świat, głosić naukę Mistrza, dawać nadzieję oraz wzywać do zmiany i naprawy życia. Zgodnie z poleceniem Pana będą udzielać chrztu i przekazywać naukę, której przestrzeganie będzie warunkiem osiągnięcia szczęścia wiecznego w Niebie.

Dwa tysiące lat później, będąc spadkobiercami tego niezwykłego depozytu wiary, jesteśmy wzywani i przynaglani przez Ojca Świętego Franciszka do aktywnego kontynuowania dzieła uczniów Jezusa Chrystusa.

Teresa Pieczyńska

Poprawiony (sobota, 26 maja 2018 19:07)