XXIV Niedziela Zwyka - 16.09.2018 r.

bractwo slowa.

Pierwsze czytanie: Iz 50, 5-9a

Scenka z ycia: wyobramy sobie dziecko, nagabywane w szkole przez napastliwych kolegw, ktre potem w domu ali si rodzicom. Co mu powiedz? Co doradz? Pewnie co w stylu: "Dobrze, e nam powiedziae. Ignoruj ich!" albo "Masz prawo do obrony!"; albo te sami pofatyguj si ze skarg do wychowawcy. Sowem: silni rodzice zainterweniuj w sprawie sabego dziecka. W dzisiejszym urywku z Izajasza mamy do czynienia z podobn sytuacj o jake odmiennym finale: czowiek dzieli si z Bogiem susznym poczuciem krzywdy:Bij mnie! Rw moj brod! Zniewaaj mnie i opluwaj!Po takiej modlitwie nie odchodzi jednak z wol walki w imi sprawiedliwoci:Pan Bg otworzy mi ucho, a ja si nie oparem ani si nie cofnem...

Dla kogo obeznanego w dziejach Izraela, toczcego boje pod sztandarem "Pana Zastpw", takie zachowanie jest czym niespotykanym; co wicej, taki "Bg" jest kim dotd niespotykanym! Bo te Izajasz przeamuje stereotyp Boga zwyciajcego zawsze na otwartym polu, a Jego Mesjaszowi odbiera znamiona herosa. Zamiast tego Izajasz, z czasem nazwany przez chrzecijan "pitym ewangelist", wprowadza na scen biblijnego Objawienia posta "cierpicego sugi Pana", ktry podejmuje si cierpie: niewinnie, dobrowolnie i zastpczo, ktrego wi z Bogiem nie przejawia si tylko w mocy, ale intymnym, synowskim zawierzeniu.

Psalm responsoryjny: Ps 116A,1b-2.3-4.5-6.8-9

W obecnych czasach, tak nastawionych na sukces odnoszony samodzielnie, dzisiejszy Psalm przynosi ulg: nie musisz y sam i masz prawo do pomocy (choby tylko zwierzajc si z wasnych obaw i lkw i otrzymujc zrozumienie). Zauwamy te pewn komplementarno midzy nim a pierwszym czytaniem: u Izajasza, to modlcemu si czowiekowiotwiera si ucho- w Psalmie za, to Panskania swe uchoku czowiekowi jak rodzic, ktry musi przykucn wobec niszego dziecka. rodowiskiem dla takiego obustronnego wysuchania jest zaprostota serca: Pan strzee i wybawiatych, ktrzy dziel si z Nim swniedol.Pozwlmy wic Bogu towarzyszy sobie w naszych utrapieniach, wprowadzajc Go do nich.

Drugie czytanie: Jk 2, 14-18

Dotychczas bylimy jak gdyby zamknici w granicach osobistej historii zbawienia, ktrej bohaterami s Bg i czowiek. Autor drugiego czytania Jakub Modszy, kuzyn Jezusa, poszerza nasz perspektyw: przypomina, e Bg Objawienia nie jest tylko "prywatnym" Zbawicielem, ale Gow dla Ciaa, ktre wszyscy z Nim stanowimy - Koci nie sprowadza si do sumy indywidualnych relacji z Jezusem, lecz jest tajemnic jednej Osoby w wielu osobach. Nawet to "prywatne" zbawienie otrzymujemy nie inaczej ni poprzez naszych braci i siostry, ktrych yczliwa obecno, a nieraz take cakiem wymierna pomoc, niejako uzupenia nasze dowiadczenie modlitwy. A z dowiadczenia wanie takiego osobistego, acz wsplnotowego wybawienia przez Jezusa - cierpicego za mnie i ze mn Mesjasza - rodzi si wiara w Jego tosame nastawienie wobec kadej innej osoby oraz powoanie do udostpniania Mu wasnych serc i cia, by suy nimi innym.

Ewangelia: Mk 8, 27-35

Intrygujca jest pedagogia Jezusa: zadaje uczniom pytanie o wasn tosamo - na osobnoci, bdc z nimiw drodze;wzity przez Piotra na stron, upomina go -obrconydo niego jakby tyemipatrzcy na uczniw;wreszcie, nie zwaajc na domniemane zszokowanie Rybaka z Kafarnaum, poucza go o waciwym sensie naladowania Mistrza - publicznie,przywoawszy tum razem z uczniami.Jezus nie pozwala Piotrowi - a w jego osobie uczniom wszystkich czasw zgorszonym zapowiedzi Krzya - zatrzyma si w obrbie wasnej bdnej interpretacji. Jezus jest dobrym pedagogiem, umiejtnie stosujcym zabieg konfrontacji, czym dopenia dzisiejszy obraz Boga suchajcego nas i pocieszajcego w ukryciu. Roztropne, aczkolwiek bolesne, ujawnianie naszych sprzecznych, pokrconych wizji jest take form zbawiania (ocalania) czowieka; a take elementem naszego powoania do suby w Kociele.

ks. Baej Wgrzyn

Wicej informacji nt. Bractwa Sowa Boego mona znale, "klikajc" TUTAJ.

***************************************************

XXIII Niedziela Zwyka - 09.09.2018 r.

Pierwsze czytanie: Iz 35, 4-7a

W bogactwie teologicznym Ksigi Izajasza znajduje swoje miejsce temat odnowy stworzenia. Czytany dzi fragment daje temu wyraz: niewidomi bd widzie; gusi usysz; kalecy stan si sprawnymi. Odnowienia dostpi take przyroda: pustynia przemieni si w yciodajn krain. Wielki prorok przepowiada dobro czasw mesjaskich. Uzdrowienie guchoniemego, o ktrym czytamy dzi w Ewangelii, nawizuje do tego tematu.

A jednak, zarwno w treci prorockich przepowiedni, jak i w cudownych znakach Jezusa kryj si treci o wiele gbsze od tych, z ktrymi spotykamy si na poziomie narracji tekstu. Dobrodziejstwa, ktrych dowiadczaj chorzy, wskazuj na dobro o jeszcze wikszym znaczeniu, dobro, ktrego - by moe - nawet sam prorok do koca nie potrafi zrozumie. Zapowiadany Mesjasz, Zbawiciel wiata, nie ograniczy si przecie jedynie do uzdrowicielskiej dziaalnoci, nawet jeeli zajmowaa ona wane miejsce w Jego misji. Uzdrawianie chorych wskazywao na wadz Uzdrowiciela, gotowego uczyni o wiele wicej.

To wicej - to: zmartwychwstanie, odkupienie, przebaczenie. Dopiero te wartoci ukazuj sedno tajemnicy rzeczywistego odnowienia stworzenia. W tym odnowieniu wszyscy mamy udzia, bez dowiadczania na co dzie spektakularnych cudw fizycznego uzdrowienia.

Psalm responsoryjny: Ps 146 (145), 7.8-9a.9bc-10

Psalmista wychwala wielko i dobro Boga. Zniewoleni, przygnbieni, tuacze, godni maj w pierwszym rzdzie przystp do Niego. S celem Jego miosierdzia. Wnikajc w tre wersetw psalmu, wyczuwamy zapowied nauki Jezusa wKazaniu na grze: ubodzy, spragnieni, miosierni s szczliwymi, bo do nich naley krlestwo Boe. yjcy jeszczew czasach Starego Przymierza psalmista potrafi dostrzec obecno Boga w yciu cierpicych i pokrzywdzonych, o ile wic bardziej powinna by dla nas komunikatywna nauka, ktr gosi nasz Pan i Mistrz.

Jestemy ludmi szczliwymi w naszej trudnej niekiedy codziennoci, bo naleymy do Boga, jestemy jego wasnoci, Jego dziemi. Trzeba jedynie dostrzec t prawd, uwierzy w ni i jej cudown treci na co dzie y.

Drugie czytanie: Jk 2, 1-5

Okazuje si, e List w. Jakuba ma wielu zwolennikw wrd czytelnikw Biblii. Pismo to pociga swoim konkretnym i bezporednim traktowaniem spraw wiary i moralnoci. Odnosi si do problemw chrzecijaskiej codziennoci. Wielu ludzi przedkada to ponad wysublimowane dywagacje na tematy duchowe czy doktrynalne. Moe wanie w tym zawiera si Boa opatrzno, ktra w swojej mdroci sprawia, e kanon Pisma witego zawiera ksigi o rnorakiej zawartoci treciowej.

Czytany dzi fragment tego listu traktujeo podziaach spoecznych we wsplnocie chrzecijaskiej. To zagadnienie nurtowao rwnie w. Pawa, ktremu przyszo si zmaga z podobnymi trudnociami we wsplnocie Kocioa w Koryncie. Widzimy wic, e jest to temat bardzo yciowy, ywy i aktualny ju od pocztku chrzecijastwa, ale nie tylko. W pniejszej historii Kocioa wyostrzy si jeszcze bardziej.

W swojej nauce Jakub zwraca si przede wszystkim do ludzi zamonych, stajc w obronie biednych. Poruszane zagadnienie stanowi jeden z kluczowych momentw pocztkw chrzecijastwa. Apostoowie i ich nastpcy nie starali si zburzy adu spoecznego na poziomie socjalnym czy materialnym. Chrzecijastwo starao si wprowadzi braterstwo pomidzy ludmi rnych stanw spoecznych, uwiadomi im jednakowy status dziecictwa Boego, bez specjalnego ingerowania w zajmowan pozycj spoeczn. Zadanie bardzo trudne, ale za to prawdziwe. To nie komunizm sprowadzajcy wszystkich do jednego mianownika za wszelk cen. To braterstwo we wzajemnym poszanowaniu, bez lekcewaenia i zazdroci zarwno z jednej, jak i z drugiej strony. To formowanie do wolnoci, do postpowania w Duchu i w prawdzie.

Ewangelia: Mk 7, 31-37

Wydarzenie z guchoniemym opisuje tylko w. Marek. Fakt ten stanowi zagadk - dlaczego pozostali ewangelici milcz na temat tego uzdrowienia, jeeli dosy powszechnie przyjmuje si, e przynajmniej dwch z nich znao Ewangeli Marka i obficie z niej korzystao, redagujc swoj ewangeliczn relacj? Nie to jest jednak najwaniejsze.

O wiele bardziej interesujcym jest podejcie Jezusa, podejcie niezwykle personalistyczne. Jezus bierze chorego chopca na bok, z dala od tumu, aby stworzy waciw atmosfer dla dokonania znaku. Tego rodzaju choroby przysparzaj ludziom wiele upokorze. Jezus wie o tymi dlatego uzdrowienia dokonuje na osobnoci. Samo uzdrowienie wyraa rwnie wielk empati Pana. Z wielk uwag i czuoci dotyka chorych narzdw chopca, jakby chcia zabra na siebie jego kalectwo. Przy tym wszystkim nie szuka dla siebie rozgosui popularnoci. Przywraca chopcu zdrowie, rado, inny ni dotd udzia w yciu spoecznym. Nas take pragnie uzdrawia w ten sam sposb: osobicie, cicho i skutecznie.

ks. dr Adam Dynak

Wicej informacji nt. Bractwa Sowa Boego mona znale, "klikajc" TUTAJ.

*****************************************************************

Poprawiony (sobota, 15 września 2018 21:19)

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Zobacz nas na Facebooku

facebook

Patron dnia
Podzikowania i proby do Patronki par. M.B. Bolesnej
Odnowa w Duchu witym "aska Pana"
Wsplnoty parafialne
Nr konta parafii

Wpaty na konto parafii na prace remontowe lub dziea charytatywne:

Bank PKO BP SA

VI Oddzia w odzi

Nr Konta: 98 1020 3408

0000 4602 0133 0521

z dopiskiem tytuu wpaty.

Wntrze kocioa