Komentarze do niedzielnych czytań Bractwa Słowa Bożego

XVI Niedziela Zwykła - 23.07.2017

bractwo slowa.

Pierwsze czytanie: Mdr 12, 13. 16-19

Czytamy dziś fragment większej całości ukazującej działanie Bożej Mądrości w historii świata. Zadziwia fakt, że każde wydarzenie i losy różnych narodów - także tych wrogo nastawionych do Izraela i czasem wyraźnie mu szkodzących - według autora natchnionego ukazują dobroć zamysłu Pana Boga. Autor wspomina więc łagodność Boga wobec buntujących się na pustyni Izraelitów, wobec Kanaanu i Egiptu. Każde upominanie i karanie zawiera pewną głębię, odsłania pedagogię Bożą.

Myślę, że często zdarza nam się stawiać Bogu pytania o sens istnienia i cierpienia, o doświadczenia, które zdają się przerastać możliwości śmiertelnika. Próbując nadać sens naszej historii. Pytając o jutro, upadamy w zwątpienie.

Mówiąc o Bożej Opatrzności, bo tak nazywamy sprawowanie przez Boga rządów nad światem, zwykło się podkreślać mądrość Jej zrządzeń i ludzką nieudolność w dostrzeganiu całego Jej zamiaru. Fragment dziś czytany mówi coś więcej. W płomiennej modlitwie autor wyznaje, że o Bożych sądach możemy powiedzieć coś pewnego: choćby wydarzenia szły wbrew naszym oczekiwaniom, choćby wydawały się dla nas krzywdzące, Opatrzność sprawuje rządy łagodnie i sprawiedliwie, odsłaniając swe zamiary przed pytającym.

Psalm responsoryjny: Ps 86, 5-6.9-10.15-16a

Słyszymy dziś fragmenty psalmu wychwalające dobroć Boga. Warto zauważyć, że psalmista wspomina Boga, znajdując się w jakimś bliżej nieokreślonym niebezpieczeństwie. W całym tekście widzimy więc kontrast między poczuciem zagrożenia a zaufaniem w Bożą opiekę. Jest to przede wszystkim piękna, żarliwa modlitwa, która przynosi ukojenie, a w wersecie 9 staje się także wyznaniem wiary w panowanie Boga nad wszystkim.

Drugie czytanie: Rz 8, 26-27

W drugim czytaniu dalej poznajemy List św. Pawła do Rzymian, którego znajomość jest dla nas bardzo ważna. To w tym liście Apostoł Narodów zawarł naukę o usprawiedliwieniu z wiary i odpowiedział na wiele wątpliwości dotyczących Narodu Wybranego, jego roli w historii zbawienia i relacji z nowym Ludem Bożym. W czytanym dziś Słowie św. Paweł przybliża działanie Ducha Świętego w wierzących. Właśnie udzielając swego Ducha, Bóg przybliża się do nas, zamieszkuje w nas, czyni dziećmi i otacza opieką. Bóg nie jest więc obojętnym widzem naszych zmagań, ale sam działa i angażuje się po naszej stronie, abyśmy mogli być zbawieni.

Ewangelia: Mt 13, 24-30

Sercem słuchanego dziś słowa jest Ewangelia, w której słyszymy dalszy ciąg nauki o królestwie niebieskim. Jest to ważna część nauczania Pana Jezusa, bo buduje tożsamość nas, Jego uczniów, którzy to królestwo tworzymy i w nas ma się ono urzeczywistniać.

Niejednokrotnie pytamy o zło w świecie: dlaczego Pan Bóg na nie pozwala, czy ono może czemuś służyć, czy w tych sytuacjach, gdy go doświadczamy, jest jakiś sens? Może zachowujemy się nawet jak ci słudzy z Ewangelii, którzy są gotowi od razu działać i usunąć zło. Myślę, że często towarzyszy nam taka porywczość. Ona, jak mówi św. Jakub w swoim liście nie wykonuje sprawiedliwości Bożej (por. Jk 1,20). Boże spojrzenie na świat i jego przypadłości to ciągła troska o życie. Każde życie. Dlatego nie chce śmierci grzesznika (Ez 33, 11). Nie jest On także obojętny na naszą krzywdę, ale wie, że w ostatecznym rozrachunku, wydamy plon, który On zbierze. Takie pełne wiary spojrzenie jest podstawą chrześcijańskiej nadziei na sprawiedliwość.

ks. Jarosław Kotula

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

XV Niedziela Zwykła - 16.07.2017

Pierwsze czytanie: Iz 55,10-11

W dzisiejszych czytaniach pojawiają się motywy: siewcy, ziarna, gleby, plonu i one wprowadzają nas w rzeczywistość królestwa Bożego, które jest już wśród nas. Trzeba je zobaczyć, co nie zawsze jest łatwe, i w nim uczestniczyć. Prorok Izajasz, przekazuje wyrocznię Pana, a On porównuje skuteczność swojego słowa do deszczu, który spada z nieba i tam nie powraca, póki nie użyźni ziemi. Bóg wciąż kieruje do nas swoje życiodajne słowo, przekazuje znaki czasu i zostawia nam wolną wolę. Czy chcemy z tego skorzystać, by wejść w rzeczywistość królestwa Bożego?

Psalm responsoryjny: Ps 65, 10abcd.10e-12.13-14

Królestwo Boże to ziemia, na której ziarno wyda plony. Pan dba o swoje królestwo, nawadnia i pielęgnuje - śpiewa Psalmista. Pan wyrównuje skiby naszego życia, by słowo Boże mogło wzrastać i wydawać plony obfite.

Drugie czytanie: Rz 8,18-23

Święty Paweł, etap przechodzenia od królestwa Bożego na ziemi, którego istnienie zapoczątkowało narodzenie Jezusa, do Królestwa Chwalebnego w Niebie porównuje do bólów rodzenia. W Starym Testamencie bóle rodzenia były symbolem skutków przekleństwa, jakie ciążyło na człowieku po grzechu pierwszych rodziców: "Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności, w bólu będziesz rodziła" (Rdz 3,16). Bóle rodzenia, gdy były przywoływane przez proroków, miały charakter kary i cierpienia za popełnione zło.

Jednak Święty Paweł powołuje się na nie w kontekście wypowiedzi Jezusa: "Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Jednak gdy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek narodził na świat" (J 16,21). Święty Paweł zachęca nas zatem do wytrwałości, gdyż bóle, troski i kłopoty, które wydają się być tak dotkliwe i silne, zapowiadają jednak radość Nowego Życia.

Ewangelia: Mt 13,1-23

Słowo Boże, gdy pada na drogę, na ziemię skalistą lub zachwaszczoną, nie ma możliwości wzrostu i przyniesienia obfitego plonu. Chrystus wzywa nas do zatrzymania się i troski o właściwą postawę wobec objawionej nam tajemnicy królestwa Bożego. Nie możemy być ciągle w drodze bez celu, rozbiegani i bezrefleksyjni. Potrzebna jest nam wiedza podparta modlitwą i postem, by w czasie próby nie zwątpić. Jezus chce, byśmy stanęli na Bożej glebie, gdzie można wzrastać. Zachęca nas jednocześnie, byśmy przyjrzeli się naszemu otoczeniu i zastanowili się, czy nasze życie nie jest zbyt zachwaszczone, np: nic nie wartymi książką i filmem, miałkimi informacjami i nic nie wnoszącymi w życie zajęciami i aktywnościami.

Rozejrzyj się, czy nie żyjesz wśród chwastów. Rozpoznaj, czy to nie Ty sam tak układasz sobie życie, że dobrowolnie wchodzisz w grzeszne otoczenie i chociaż myślisz, że nie robisz nic złego, jednak zaniedbujesz okazje, by czynić dobro.

Michał Gołąb

Więcej informacji nt. Bractwa Słowa Bożego można znaleźć, "klikając" TUTAJ.

*****************************************************************

ks. Mateusz Nycz

Poprawiony (piątek, 21 lipca 2017 21:48)

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież

Codzienne komentarze do czytań
Patron dnia
Podziękowania i prośby do Patronki parafii
Matka Boska Bolesna
Odnowa w Duchu Św. "Łaska Pana"
Nr konta parafii

Bank PKO BP SA VI Oddział w Łodzi Nr Konta:

98 1020 3408 0000 4602 0133 0521