Strona główna > Archiwum

8 I - Niedziela Chrztu Pańskiego

7 I - UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO

     Chrzest Jezusa Chrystusa to święto przypadające w niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli), która w 2018 roku przypada 7 stycznia. W tym wydarzeniu dochodzi do pierwszego w historii świata pojawienia się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy. Święto Chrztu Pańskiego z jednej strony objawia wierzącym Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Świętego dla zbawienia człowieka, z drugiej zaś strony kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu. W tym sakramencie bowiem doświadczamy mocy zbawczej Chrystusa, która wyzwala z niewoli grzechów. Zostajemy także napełnieni Duchem Świętym i w ten sposób każdy z nas staje się umiłowanym dzieckiem Bożym. Kościół obchodzi w ten sposób święto narodzin milionów swoich dzieci, którym dała nowe, Boże życie woda chrztu świętego.

     Opis Chrztu Pana Jezusa zostawili wszyscy trzej synoptycy. Najszczegółowiej to wydarzenie zrelacjonował św. Mateusz: "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: 'To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?'. Jezus mu odpowiedział: 'Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe'. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus ochrzczony został, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: 'Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie'."

Chrzest 5

     Epizod ten z życia Pana Jezusa musi być szczególnej wagi, skoro Kościół wyróżnił go osobnym świętem. Składa się na to kilka czynników. Od tego uroczystego aktu Chrystus Pan rozpoczął swoją misję nauczycielską. Miał wtedy trzydzieści lat, gdyż dopiero od tego wieku zwyczaj żydowski pozwalał występować publicznie przed ludem i nauczać. Uważano, że od trzydziestu lat rozpoczyna się pełnia dojrzałości męskiej.

     Misję Chrystusa Pana potwierdził z nieba Bóg Ojciec, dając Mu świadectwo, że jest On faktycznie Synem Bożym i ma prawo jako taki przemawiać w imieniu Boga. Sam Bóg Syna swojego z tą misją wysyła.

     Mamy też pierwsze w historii świata pojawienie się w postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia. Syn Boży jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty pojawia się nad Nim w postaci gołębicy (epifania trynitarna).

chrzest2

     Na różny sposoby można interpretować fakt przyjęcia chrztu Janowego przez Jezusa. Syn Boży nie potrzebował pokuty ani odpuszczenia grzechów, gdyż ich nie popełnił. Przez zanurzenie w Jordanie zapowiedział jednak przyjęcie na siebie ciężaru grzechów świata, które w pełni wziął na siebie na Krzyżu. Uroczyście rozpoczął także swoją działalność publiczną - głoszenia Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Uświęcił też wody Jordanu na znak, że stworzona rzeczywistość uczestniczy w Bożym dziele zbawienia. Przecież sam nie miał ani skazy grzechu. Kiedy zdecydował się przyjąć na siebie ogrom grzechów świata, w konsekwencji przed swoim publicznym wystąpieniem chciał przyjąć to symboliczne oczyszczenie, zanim je faktycznie nie uskutecznił na drzewie krzyża.

chrzest3

     Warto jeszcze zadać sobie pytanie, skąd św. Jan wpadł na pomysł, aby w taki właśnie sposób udzielać chrztu. Otóż rytualne obmywania były znane w starożytności u wielu ludów. Był to zewnętrzny znak wewnętrznej odmiany, żalu za popełnione grzechy i gotowości zadośćuczynienia za nie. Był to krzyk tęsknoty duszy, aby Bóg w swoim miłosierdziu oczyścił ją z win, jak woda oczyszcza ciało z brudu zewnętrznego, materialnego.

     Dla chrześcijan chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem, dlatego też jest nazywany "bramą sakramentów". Stanowi początkiem wtajemniczenia chrześcijańskiego, powtórne narodziny, narodziny z "wody i Ducha Św.". Uwalnia on człowieka z grzechu pierworodnego oraz wszystkich grzechów osobistych (choć nie uwalnia od skłonności do grzechu). Odnawia obraz i podobieństwo Boże w człowieku, włącza w nadprzyrodzone życie Trójcy Świętej oraz we wspólnotę Kościoła. Nawiązując do stosowanego przeważnie w starożytności sposobu udzielania chrztu przez zanurzenie w wodzie, sens tego sakramentu tłumaczy się jako zanurzenie w śmierci Chrystusa i wynurzenie do nowego życia. Powoduje tak silny związek z Bogiem, że nic, nawet utrata wiary, nie może go usunąć.

Chrzest 4

     Chrzest jest jednym z trzech sakramentów, które wyciskają tzw. charakter, inaczej nazywany "pieczęcią" Ducha Świętego. Oznacza to, że tych sakramentów udziela się tylko raz i nieodwołalnie. Nakaz udzielania chrztu był jednym z najważniejszych zadań jakie Chrystus zlecił Apostołom, a przez nich Kościołowi: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,18-19).

     Niech uroczystość Chrztu Pańskiego będzie przeżywana przez nas w duchu wdzięczności Trójcy Świętej nie tylko za swój własny chrzest i dar wiary, ale również za dzieje naszej ojczyzny nierozerwalnie związane z Bogiem i Kościołem.

Chrzest 2

     Wraz ze świętem chrztu Chrystusa kończy się liturgicznie okres Bożego Narodzenia. W Polsce jednak jest dawny zwyczaj zachowania choinek i śpiewania kolęd aż do święta Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) - 2 lutego.

 

dodawanie komentarzy zablokowane.