Strona główna

Statut

STATUT  RADY  PARAFIALNEJ  W PARAFII P.W. MATKI BOSKIEJ BOLESNEJ 

 ŁÓDŹ, AL. PASJONISTÓW 23

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe.

§ 1

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II i wskazania Dyrektorium apostolstwa świeckich z 1971 r. opracowane przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia III Synodu Archidiecezji Łódzkiej z 1998 r., proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi powołuje społeczny organ doradczy o nazwie: "Rada Parafialna przy parafii M.B. Bolesnej", która dalej jest zwana "Radą Parafialną".

§ 2

Rada Parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Łodzi i ma siedzibę pod adresem parafii: 91-149 Łódź, al. Pasjonistów 23.

§ 3

1. Rada Parafialna jest wspólnotą ludzi dobrej woli i wiary. Obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego.

2. Celem Rady Parafialnej jest wspomaganie proboszcza w sprawach całokształtu działalności duszpasterskiej w parafii.

3. Przedmiotem troski Rady Parafialnej są w szczególności: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, animacja liturgiczna nabożeństw, problemy pomocy społecznej osobom potrzebującym, zagadnienia życia rodzinnego i wychowania dzieci oraz młodzieży w parafii, przygotowanie ważniejszych wydarzeń w życiu parafii (np. wizytacje biskupie, rekolekcje, misje święte, uroczystość odpustowa), plany na przyszłość. 

 

ROZDZIAŁ II
Kompetencje.

§ 4

1. Rada Parafialna nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

2. Rada Parafialna jest gremium doradczym proboszcza we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 536 § 2 ). Oznacza to, że Rada Parafialna zawsze pod kierunkiem proboszcza - i nigdy bez niego lub wyznaczonego przez niego zastępcy - studiuje sytuację duszpasterską w parafii, analizuje poszczególne problemy, określa i precyzuje możliwości ewentualnych zmian czy kierunków działań oznaczonych w jej celach statutowych i przedstawia je proboszczowi jako swój głos doradczy.

3. Rada Parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały, które są radami dla proboszcza. Proboszcz w miarę możliwości, o ile uzna je za słuszne, wprowadza uchwały w życie.
4. Do wykonania postanowień Rady Parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady, którzy w ten sposób wyrażają swoją odpowiedzialność za wspólnotę parafialną.

 

ROZDZIAŁ III
Skład, liczebność i kadencja Rady.

§ 5

1.      W skład Rady Parafialnej wchodzą:
a. proboszcz wraz z wikariuszami parafialnymi;
b. przedstawiciele ruchów i organizacji katolickich działających na terenie parafii;
c. przedstawiciele pozostałych parafian.

 

2. Rada parafialna wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego dwóch Zastępców oraz Sekretarz, który prowadzi księgę protokołów przechowywaną w parafii. Prezydium zatwierdza proboszcz.

§ 6

1. Ilość członków Rady Parafialnej ustala proboszcz oraz ich powołuje i odwołuje.

2. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość dokooptowania nowych członków Rady Parafialnej zarówno przez proboszcza, jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

3. Na posiedzenia Rady Parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

§ 7

1. Kadencja Rady Parafialnej rozpoczyna się wraz z początkiem urzędowania proboszcza i kończy się wraz z jego ustąpieniem. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie.

2. Wygaśnięcie mandatu członka Rady Parafialnej następuje na skutek śmierci lub rezygnacji.
3. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady Parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie.

4. Rada parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

 

ROZDZIAŁ IV
Posiedzenia.

§ 8

1. Posiedzeniom Rady Parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
2. Częstotliwość posiedzeń Rady Parafialnej zależy od uznania proboszcza i aktualnych potrzeb parafii. Posiedzenia winny odbywać się co najmniej raz na kwartał. Przynajmniej raz w roku powinno odbyć się otwarte posiedzenie Rady Parafialnej, by umożliwić wiernym zapoznanie się z jej pracami.

3. Termin spotkania i porządek obrad, w którym zawsze należy uwzględnić propozycje i wolne wnioski, ustala proboszcz w porozumieniu z Prezydium Rady. Porządek dzienny posiedzenia powinien być podany wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

4. Posiedzenie Rady Parafialnej odbywają się przy obecności przynajmniej połowy jej członków.

 

ROZDZIAŁ V
Prawa i obowiązki członków Rady parafialnej.

§ 9

1. Członkowie Rady Parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

2. Obowiązkiem członka Rady Parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady  i realizacji postanowień Rady.

3. Członkowie Rady Parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii, dotyczących życia parafialnego w wymiarze duszpasterskim i administracyjno-gospodarczym oraz wypowiadania się na temat działalności społecznej we wspólnocie parafialnej i inspirowania nowych form pracy.

4. Udział w Radzie Parafialnej jest honorową pracą społeczną.

 

ROZDZIAŁ VI
Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie.

§ 10

1. Uchwalenie przez Radę statutu i wprowadzenie zmian wymaga uchwały powziętej większością 2/3  głosów i zgody proboszcza.

2. Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Parafialnej w dniu 06.11.2009 roku.

Poprawiony (poniedziałek, 21 czerwca 2010 00:35)